Procházíte kategorii: Aktuality

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII

3-kolo

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do středy 15. června 2020.

V rámci 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2020/2021 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 3. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 3. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (stačí vyplnit přední část přihlášky a na zadní části doplnit známky, které však již není nutné potvrzovat na ZŠ). Pokud někdo přjímačky na svitavskou OA nebo svitavské gymnázium dosud nekonal, nemusí na přihlášce nechávat potvrzovat prospěch – stačí dodat originály vysvědčení z 8. a 9. třídy (případně ověřené kopie). Originály po přijímačkách vrátíme. V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku "Termín školní přijímací zkoušky" (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné denně – včetně víkendu.

Předávání vysvědčení a fotografování tříd

V úterý 30. 6. 2020 si žáci přijdou do školy pro vysvědčení za celý školní rok. Ministerstvo rozhodlo předávat vysvědčení i ve větších skupinách (nemusíme dodržovat skupiny po 15 žácích). Žáci, kteří se v minulých dvou týdnech nezúčastnili konzultací ani třídnických hodin, budou muset přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Škola využije přítomnosti žáků ve škole (celých tříd) k tomu, že třídy budou podle tradice fotografovány. Formulář čestného prohlášení je zde.


 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2020

Přinášíme výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie ve školním roce 2020/2021. Podle stanovených kritérií bude přijato na doplnění počtu žáků jedné třídy (30 žáků) z 2. kola celkem 5 uchazečů o studium. ZDE najdete výsledky přijímacího řízení – pořadí uchazečů, seznam přijatých uchazečů a také výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 2. kole přijímacího řízení. Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi v minulých mailem nebo SMS (podle kontaktů, které uvedli na přihlášce). Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno na sekretariátu školy (v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, Svitavy) takto: 25. 6. 2020 od 9:00 do 15:00, následně bude zasláno poštou (s doručenkou) nepřijatým uchazečům o studium. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nepředává a neposílá.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 6 školského zákona: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Ocenění čerstvého absolventa svitavské obchodní akademie

Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 2 Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 5Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 1 Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 4

Školami nominovaní a zvolení nejlepší žáci a žákyně za školní rok 2019–2020 byli 22. 6. 2020 přijati na radnici a oceněni za účasti starosty města Mgr. D. Šimka cenou Student roku. Za svitavskou obchodní akademii se tím oceněným stal čerstvý maturant a budoucí student VŠE Martin Zouhar. Velké gratulace

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obchodní akademii

2_kolo přijímaček OA

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do středy 24. června 2020.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2020/2021 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace ZDE). V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku "Termín školní přijímací zkoušky" (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 18. 6. 2020 denně (včetně víkendu).

Výsledky přijímacího řízení 2020 – 1. kolo

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a nejpozději 16. června zveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy (www.oa.svitavy.cz) a na úřední desce školy (dveře do budovy školy). Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem (číslo – např. GYOA-pe/678/2020 - bylo všem přihlášeným uchazečům zasláno poštou). Žáci, kteří konali přijímačky na svitavské obchodní akademii najdou registrační číslo dole na pozvánce, pokud přijímačky žák konal na jiné škole, je registračním číslem číslo jednací uvedené na dopisu, který byl zaslán jako oznámení o zahájení správního řízení – nahoře vlevo, např. GYOA-pe/678/2020). Pokud se vše bude vyvíjet dobře, mohli bychom zveřejnit výsledky přijímacího řízení už v pondělí 15. 6. 2020 po 14. hodině, nejpozději 16. června dopoledne. Pořadí uchazečů je  ZDE, přijatí uchazeči jsou ZDE, výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě najdete ZDE. Výsledky byly zveřejněny 15. 6. 2020.

Čtěte dál ZDE, dočtete se další informace o výsledcích přijímacíhio řízení, o postupu přijatých žáků a nepřijatých žáků, a to včetně informací tzv. vydání nového rozhodnutí pro nepřijaté žáky a návrhu tiskopisu žádosti.

Obchodní akademie Svitavy bude v 2. polovině června vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení (již se nebudou konat přijímačky, rozhodovat bude prospěch žáka na ZŠ). Během krátké doby zveřejníme informace o 2. kole.

Ředitel školy obdržel od některých nepřijatých uchazečů tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí. Vyhověl v předepsané lhůtě těm žádostem, kde bylo možno obsadit uvolněné místo. Řídil se při tom zásadně pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. V oboru obchodní akademie bylo vyhověno těmto žádostem (jména nejsou uvedena, uvádíme pouze registrační číslo, a to v daném pořadí): GYOA-pe/84/2020, GYOA-pe/38/2020, GYOA-pe/62/2020, GYOA-pe/53/2020, GYOA-pe/37/2020, GYOA-pe/77/2020, GYOA-pe/79/2020, GYOA-pe/56/2020, GYOA-pe/72/2020.

Předávání maturitních vysvědčení

Předávání maturitních vysvědčení OA - 1 Předávání maturitních vysvědčení OA - 2

Předávání maturitních vysvědčení proběhne letos v případě příznivého počasí v přírodním prostředí svitavského parku Jana Palacha (za radnicí), a to v úterý  16. června 2020 v 15 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci to je kompromisní řešení, které by v případě příznivého počasí mohlo být zajímavé, při dodržení patřičných odstupů by se dokonce nemusely používat roušky. Kromě maturtních vysvědčení (upozorňujeme, že škola nemůže vydávat úředně ověřené kopie vysvědčení) převezmou nejlepší žáci školy také ocenění. V případě nepříznivého počasí škola využije náhradního řešení. 

Třídnické hodiny a konzultace pro žáky OA – červen 2020

V příloze ZDE jsou informace o konání třídnických hodin a konzultací v červnu 2020. Třídní učitelé sestavili jmenovitě skupiny pro konzultace a třídnické hodiny, prosíme žáky o důsledné dodržování počtu žáků ve skupinách (maximálně 15). Všichni žáci při první návštěvě školy předloží čestné prohlášení. Najdete ho v příloze ZDE. Všechny aktivity jsou pro žáky dobrovolné. Jen v případě předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020 je potřeba se v případě neúčasti omluvit (je to z důvodu evidence). Vysvědčení se v žádném případě nebude vydávat dříve, po dohodě s třídním učitelem a sekretariátem školy je možné vysvědčení vydat po předběžné dohodě později, tedy během prázdnin (denně od 8 do 12 hodin).