Profil absolventa

Uplatnění absolventa

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním. Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je připraven, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Může pokračovat ve studiu na naší škole studiem vyšší odborné školy, na které vzdělávéme dle vzdělávacího programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Zaváděním projektového vyučování v rámci projektu EKONOM formou řešení společných projektů a projektových úkolů do výuky významně rozšiřujeme jednotlivé kompetence žáků, které mohou uplatnit při svém dalším studiu a v praxi.

Výsledky vzdělávání

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence:

1. Klíčové kompetence

Klíčové kompetence zahrnují soubor znalostí, dovedností, schopností, postojů a návyků, které žáci získávají prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Projektová výuka, pokud je vhodně pojata, by měla pomoci k nenásilnému rozvíjení komplexu těchto klíčových kompetencí. Měla by rozvíjet rovinu základních a horizontálních kompetencí, rozšiřujících prvků a dobových faktorů. Jedná se především o myšlenkové operace žáků, zvládání nejrůznějších situací a požadavků, schopností žáků získávat informace, porozumět jim, zpracovávat je a chápat je, dále rozšířit znalosti důležité pro jejich budoucí zaměření  a doplnit mezery v doposud získaných znalostech a dovednostech. 

Kompetence k učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:

 • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
 • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizovat si poznámky
 • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
 • sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
 • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli:

 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
 • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli:

 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. Prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početních úkonů
 • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 • zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata
 • dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
 • chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

Personální a sociální kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě  poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní,pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli:

 • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
 • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
 • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
 • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 • přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 • podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli:

 • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
 • uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
 • zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
 • chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
 • uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
 • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli:

 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
 • mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady
 • umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 • rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi

Matematické kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli:

 • správně používat a převádět běžné jednotky
 • používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
 • číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
 • aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli:

 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 • pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
 • učit se používat nové aplikace
 • komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
 • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

2. Odborné kompetence

Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tzn. aby absolventi:

 • orientovali se v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů
 • vyhledávali příslušné právní předpisy
 • byli schopni pracovat s příslušnými právními předpisy

Provádět typické podnikové činnosti, tzn. aby absolventi:

 • zabezpečovali hlavní činnost oběžným majetkem (zejména nákup materiálu a zboží), popř. dlouhodobým majetkem
 • prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
 • prováděli základní výpočty odpisů, využití kapacity dlouhodobého majetku, efektivnosti investic
 • zpracovávali podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru
 • prováděli základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti)
 • zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti
 • vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě;
 • prováděli průzkum trhu, využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů
 • orientovali se v kupní smlouvě a dokladech obchodního případu
 • dokázali uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji
 • komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce
 • vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti

Provádět typické finanční operace, tzn. aby absolventi:

 • se orientovali v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů;
 • prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem;
 • sestavovali kalkulace
 • prováděli základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku
 • stanovovali daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů
 • vypočítávali odvod sociálního a zdravotního pojištění
 • účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy
 • prováděli účetní závěrku a uzávěrku
 • dokázali efektivně hospodařit se svými finančními prostředky

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi:

 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
 • znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

 • chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
 • dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

 1. znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
 2. zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
 3. efektivně hospodařili s finančními prostředky
 4. nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

3. Schopnosti a dovednosti

Komunikační schopnost/dovednost

Komunikační dovednosti jsou součástí tzv. měkkých dovedností neboli soft skills. Do komunikačních dovedností patří celé spektrum dovedností: ochrana proti manipulaci, asertivita, efektivní komunikace, řešení konfliktů, naslouchání, emfatické reakce a další. Komunikace s lidmi je nezbytnou součástí života. Komunikační dovednosti jednoznačně rozvíjí osobnost člověka, posiluje jeho sebejistotu, sebedůvěru a sebeúctu. Zvyšuje schopnost pracovat v týmu a efektivně řešit problémové situace. Zlepšuje mezilidské vztahy, sebeřízení a snižuje stres. Při projektové výuce spolu musí žáci komunikovat stejně jako v běžném životě. Komunikační dovednosti jsou pro každého velmi důležité. Při vytváření společných projektů a projektových úkolů žáci v co největší míře komunikují v jednotlivých týmech, týmy komunikují s učitelem a naopak.

Využívání informačních a komunikačních technologií

Dovednosti a schopnosti využívání informačních a komunikačních technologií je v praxi velmi důležitá. Úkolem je naučit žáky používat a využívat informační a komunikační technologie při plnění zadaných projektových úkolů, při získávání informací a tvorbě výstupů.

Dovednost vystupování a prezentace vlastních výstupů

Dovednost veřejného vystupování a veřejná prezentace vlastních názorů a výsledků své práce je pro člověka v praxi velmi důležitá. Jedním z cílů při zavádění a realizaci projektové výuky je naučit žáka při svém vystoupení svoje názory a výsledky své práce prezentovat před ostatními spolužáky, reagovat na jejich dotazy a připomínky.

Schopnost nést odpovědnost

Pro každodenní život a praxi je velmi důležité umět nést odpovědnost za sebe sama a za společenství, které každý z nás reprezentuje. Dobře vedená projektová výuka může být dobrým začátkem, jak v žácích odpovědnost budovat a posilovat. V pracovním týmu má každý žák svoje místo, svoji úlohu a svůj úkol, který musí v daném čase splnit, protože celý tým na něj spoléhá. Tak se ukáže, kteří členové týmu mají s osobní odpovědností problémy. Při jasném určení úkolů ve skupině je takřka nemožné odpovědnost přenést na jiného člena týmu.

Ochota učit se

Potřeba neustálého vzdělávání je nezbytná v každé době a každém oboru. Další vzdělávání rozšiřuje naše znalosti a dovednosti a sehrává významnou úlohu při uplatnění na trhu práce. V rámci projektové výuky učitel žákům ukáže, že se nelze v praktickém životě na nic vymlouvat. Žák v rámci řešení projektů a projektových úkolů musí využívat získané poznatky z různých předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace).

Schopnost porozumění a práce v týmu

Projektová výuka se zaměřuje nejenom na jedince kdy vyzdvihuje jeho schopnosti a dovednosti, ale vede žáky k vzájemné komunikaci a spolupráci při řešení zadaného úkolu. Týmová práce je při řešení jednotlivých projektů a projektových úkolů velmi důležitá. Žáci pochopí, že při řešení společného úkolů je třeba je se nejenom v týmu prosadit, ale především spolupracovat.

Při rozvíjení  vytyčených  klíčových kompetencí používáme autodidaktických metod výuky prohlubující techniky samostatného učení a práce žáků. Při jejich aplikaci se zaměřujeme na osobnost žáků, jejich vzájemnou spolupráci, komunikativní dovednosti a sociální vztahy.

Při projektové výuce se v souladu s naplňováním klíčových kompetencí snažíme:

 • zadávat žákům náročnější samostatné práce založené na základě jejich vlastního pozorování a objevování
 • prohlubovat jejich individuální znalosti, dovednosti a postoje
 • podněcovat u žáků přijímání vlastní zodpovědnosti za jejich přínos ve výuce
 • učit žáky aplikovat získané vědomosti a dílčí dovednosti při řešení vhodně motivačně zaměřených praktických úkolů (z pracovní oblasti, občanského života), adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a přijímat radu a kritiku
 • učit žáky aplikovat získané vědomosti a dílčí dovednosti při řešení vhodně motivačně zaměřených praktických úkolů (z pracovní oblasti, občanského života), adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a přijímat radu a kritiku
 • uplatňování dialogických slovních metod u žáků a prohloubení dovedností v oblasti verbální komunikace, rozvíjení schopností srozumitelně a souvisle formulovat své myšlenky, aktivně se účastnit diskuzí, naslouchat druhým, klást smysluplné otázky, obhajovat svůj názor
 • prohlubovat  sociální interakce při práci ve skupině, kdy si členové navzájem poskytují informace, společně je posuzují, vyhodnocují, aplikují a řeší problémy, podílejí se na realizaci společných činností, na týmové spolupráci