Profil absolventa

Škola připravuje absolventy schopné zastávat odborné a řídící funkce především v malých a středních podnicích a organizacích výrobní i nevýrobní sféry, samostatně podnikat ve zvoleném oboru a pružně reagovat na potřeby praxe.
Vzhledem k získaným znalostem lze předpokládat uplatnění absolventů v ekonomickém úseku a managementu různých typů společností, v peněžních ústavech, v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

Úspěšný absolvent studia (diplomovaný specialista v oboru finance a účetnictví) by po složení absolventské zkoušky a obhajobě absolventské práce měl být adaptabilní v podmínkách tržního hospodářství. Měl by ovládat dva světové jazyky, odbornou ekonomickou problematiku, zejména problematiku účetnictví a financí, základy práva, principy managementu a personalistiky, výpočetní a kancelářskou techniku.

Délka studia
Studium trvá 3 roky. Je rozděleno do šesti vyučovacích období. Každé vyučovací období trvá 16 týdnů a je zakončeno zkouškovým obdobím.

Průběh studia
Vyučovací období obsahuje výukovou část, ve které se studenti připravují na zkoušky. Zimní vyučovací období začíná v září a končí zkouškovým obdobím v lednu, letní období začíná v únoru a končí zkouškovým obdobím v červnu. Každý předmět je ukoncen hodnocením započteno, započteno s klasifikací nebo zkouškou. Zkoušky jsou ústní, ústní a písemné nebo písemné. Student musí absolvovat předepsaný studijní program za jeden školní rok. Ředitel školy může rozhodnout o nestandardním (individuálním) studiu např. při dlouhodobé omluvené absenci studenta, při předchozím studiu příslušného předmětu. Pokud student nesplní ve stanoveném termínu podmínky pro uzavření ročníku, může požádat ředitele školy o opakování ročníku nebo studia zanechat. Uchazeč o studium se stane studentem VOŠE dnem zápisu do 1. ročníku. Student ukončuje studium buď bez jeho absolvování (předčasně), nebo vykonáním absolutoria po třetím ročníku studia. Tato zkouška je veřejná a probíhá před komisí jmenovanou krajským úřadem. Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské práce, ústní zkoušky z odborných předmětů a vybraného cizího jazyka.