Vzdělávací program

Učební plán VOŠE

Učební plán VOŠE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
 
Škola v současné době vyučuje vzdělávací program Účetnictví a finanční řízení podniku. Vzdělávací program se jeví jako perspektivní a dobře doplňující strukturu vyššího školství v regionu. Je stálá poptávka po studiu na Vyšší odborné škole ve Svitavách a počty studentů jsou stabilní. Nezanedbatelným přínosem pro společnost je skutečnost, že na naší VOŠE mohou získat vzdělání a tím i uplatnění na trhu práce také  ti absolventi středních škol, kteří si špatně zvolili studijní obor na střední škole. Možnost individuálnějšího přístupu  a praktičtější zaměření vyššího odborného vzdělávání jim umožňuje získat odbornou specializaci,  pokud jejich studijním předpokladům nevyhovuje vyšší  akademický charakter vysokoškolských bakalářských oborů.
Zájem o naše absolventy ze strany podnikatelů i institucí vychází především z faktu, že jsou připraveni se rychle realizovat v pracovních pozicích. Absolventi ovládají základní ekonomické dovednosti, pracují s počítačovými programy, rozumí ekonomické terminologii a dobře ovládají jeden cizí jazyk, dalším cizím jazykem jsou schopni se dorozumět. Škála jejich uplatnění je široká, od rodinného podniku až po velké firmy a státní či městské instituce. Zaměření studijního programu na praktické aplikace a konkrétní ekonomické činnosti je vnímáno zaměstnavatelskými subjekty velmi pozitivně a považují to za hlavní důvod, proč naše absolventy zaměstnávají.
Zpětná vazba, díky které může škola pružně reagovat na požadavky týkající se kompetencí absolventů VOŠE, se vytváří především díky spolupráci s potenciálními zaměstnavatelskými subjekty při zabezpečování odborné praxe,  na besedách s odborníky z praxe a exkurzích, konaných v rámci výuky odborných předmětů a také na setkáních vedení školy se zástupci z praxe, které škola příležitostně pořádá.
O úrovni zájmu o studium na VOŠE Svitavy svědčí statistické údaje , které jsou pravidelně zpracovávány pro Ústav pro informace ve vzdělávání a které dokládají, že počet uchazečů, kteří byli přijati a zapsali se ke studiu je dlouhodobě stabilní. Škola se také snaží být v kontaktu s absolventy a sleduje jejich uplatnění po absolutoriu. Můžeme konstatovat, že např. absolventi 2009/2010 buď pokračují ve studiu na bakalářských oborech vysokých škol nebo nalezli uplatnění na trhu práce. Žádný z nich není v evidenci uchazečů o zaměstnání.