Úspěch sportovkyň obchodní akademie

D- celkové 1 místo D- celkové 1 místo - tým

Dvojitý úspěch slavili sportovci svitavské obchodní akademie. 15. dubna 2019 sehráli poslední turnaj v rámci Svitavské středoškolské ligy (tentokrát ve futsalu) – dívky v turnaji zvítězily, chlapci byli čtvrtí. A právě ono 1. místo přivedlo do celkového vítězství dívek OA v celoročním sportovním klání. Děvčata celkově vyhrála Svitavskou středoškolskou ligu! Chlapci skončili na celkovém 4. místě.

Volitelné předměty ve 4. ročníku – žák volí jeden seminář

Občanský a společenskovědní seminář. Seminář navazuje na předmět Občanský a společenskovědní základ. Je určen primárně pro žáky, kteří se zajímají o společenské vědy, jazyky a kteří chtějí po maturitě dále pokračovat ve studiu humanitních (neekonomických) oborů. Seminář se soustředí na oblast filosofie a etiky, zároveň rozvíjí již získané poznatky nejen z předmětu Občanský a společenskovědní základ. Témata: úvod do filosofie, antická filosofie a etika, středověká filosofie a etika, novověk a humanismus, francouzské osvícenství, I. Kant a německá klasická filosofie, směry druhé poloviny 19. století a jejich dopad ve 20. století, etika, další pohledy na realitu a existenci.

Matematický seminář. Seminář obsahuje opakování učiva tak, jak jsou postaveny tematické celky pro státní maturitu z MAT. Žáci píší během roku originální maturitní testy. Seminář je vhodný pro studium na VŠ, kde je matematika nutná, např. ekonomické obory. Témata: číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.

Přijímačky na obchodní akademii začaly

Přijímačky OA

V pátek 12. 4. 2019 začaly přijímačky na obchodní akademii (1. termín). Pokračují ještě v pondělí 15. 4. 2019 druhým termínem. Výsledky budou zveřejněny 29. 4. 2019. Prosíme uchazeče o studium a jejich rodiče, aby byli připraveni na to, že je vedení školy bude kontaktovat, a aby byli rozhodnuti o preferované škole v případě, že se dostanou na dvě školy. Pomohou těm, kteří škončí pod čarou…

Přijímačky na obchodní akademii se přiblížily

Aktualita OA

Den přijímacích zkoušek se přiblížil. Uchazeči o studium obchodní akademie testy v 1. termínu vykonají v pátek 12. 4. 2019, 2. termín je v pondělí 15. 4. 2019. Termíny, které se Vás týkají, a další informace máte uvedeny v pozvánkách, které jsme uchazečům posílali (škola pozvánky posílala s doručenkou). Ve všech případech se uchazeči o studium dostaví do budovy školy v době od 8:00 do 8:20 hodin (v 8:20 musí být žáci již na místech v učebnách). Rozpis učeben bude ve vestibulu školy, kde bude také k dispozici služba, která žákům poradí. V době testování rodiče nesmí být v budově školy. Obecné termíny a časy jednotlivých testů najdete ZDE (jen 1 uchazeč o studium na naší škole má časové navýšení pro konání zkoušky o 100%).  Přesné rozpisy a informace školy ke všem dnům jednotné přijímací zkoušky najdete ZDE. Důležité informace najdete také v informacích Cermatu  ZDE. Testy z matematiky skončí vždy okolo 10:00, následovat bude přestávka – žáci zůstávají v budově školy. Uchazeči během této přestávky mezi testy z MAT a ČJL nebudou moci opouštět poschodí (a už vůbec ne budovu školy). Pokud si do školy na onu přestávku přijdou pro své dítě rodiče a svůj úmysl odvést dítě ze školy po dobu přestávky nahlásí předem na ředitelství obchodní akademie, budou si moci své dítě na dobu přestávky odvést z budovy. V určenou dobu (v 10:45) musí být uchazeči připraveni v učebně na test z českého jazyka. Žáky si po skončení testu z ČJ (v cca 12:10) budou moci u vchodu do budovy převzít rodiče. Uvedené informace se týkají pouze uchazečů o studium na obchodní akademii. Informace pro uchazeče o studium na gymnáziu jsou na www.gy.svitavy.cz. Doporučujeme všem účastníkům přijímacích zkoušek nastudovat, jak správně vyplňovat záznamové archy testů a jakých chyb se vyvarovat – informace jsou ZDE.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 29. 4. 2019 po 12. hodině, a to na webových stránkách školy (www.oa.svitavy.cz) a na úřední desce u vchodu do školy. Výsledky jednotlivých žáků budou zveřejněny pod registračními čísly, které žáci obdrželi v pozvánce k testování. Dne 28. dubna 2019 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může následující pracovní den (29. 4. 2019) v době od 8.00 do 11.00  dostavit na sekretariát školy (budova gymnázia, Sokolovská 1638/1) a může nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí. Přijato bude maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), ostatní budou takzvaně pod čarou a budou čekat na rozhodnutí těch, žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. Upozorňujeme na podmínku, aby uchazeč dosáhl v testech z MAT a ČJL dohromady alespoň 20. Bude-li mít bodů méně, nemůže být přijat, i kdyby se místo uvolnilo. Testové sešity (zadání) se po vykonání zkoušky účastníkům testování vyberou. Pokud však  účastník testování nebo jeho zákonný zástupce má o testový sešit (zadání) zájem, může po skončení zkoušek požádat o jeho vydání.

Prosíme rodiče těch žáků, kteří budou přijati ke studiu, aby nám co nejdříve sdělili, zda jejich dítě ke studiu na naší škole nastoupí. V případě, že dají přednost jiné škole, uvolní se tak co nejdříve pozice pro přijetí žáka, který skončí pod čarou. Vedení školy se bude snažit být s rodiči v kontaktu.  V případě jakýchkoliv nejasností volejte okamžitě ředitelství školy: 603511743.

 

M. Zouhar zvítězil v SOČ

IMG_1252IMG_1264Zouhar Martin SOČ

Parádní výkon – student svitavské obchodní akademie Martin Zouhar zvítězil v okresním kole SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru Ekonomika a řízení s prací "Základní nepodmíněný příjem v ekonomii". Postoupil tak do krajského kola.

Žáci 2. A a 2. B absolvují sportovně-turistický kurz

Lucký vrch

Sportovně-turistický kurz na Luckém vrchu absolvují ve dnech 23.  až 26. dubna 2019 žáci tříd 2. A a 2. B. Vedoucím kurzu je Mgr. Ilona Snášilová. Kompletní pokyny ke konání kurzu ZDE. Pokyny k jízdě na kole ZDE.

Návštěva absolventů školy (1993–1997)

Absolventi OA 1993-1997

Skupina absolventů školy (1993–1997) navštívila obchodní akademii 6. 4. 2019.

Další Snídaně s Kauflandem

Snídaně s Kauflandem2 Snídaně s Kauflandem3

Svitavská obchodní akademie řadu let spolupracuje v odborné rovině se společností Kaufland, jednou z příjemných akcí jsou tzv. snídaně s Kauflandem. Stalo se tak i 3. dubna 2019.

Přijímací řízení – aktualita 2 – informovaný souhlas s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení

Aktualita OA

Následující informace se týká uchazečů s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení.

Součástí Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. Informovaný souhlas se uděluje v ŠPZ kromě těchto vyhláškou č. 353/2016 Sb. specifikovaných případů:

a) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít počítač,

b) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít služeb podporující osoby,

c) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem.

Ve výše uvedených případech je povinností zletilého uchazeče nebo jeho zákonného zástupce udělit informovaný souhlas ve střední škole, kam se uchazeč hlásí, a to nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky. Informovaný souhlas bude udělen po projednání s ředitelem střední školy, kam se uchazeč hlásí, v případě bodu c) i základní školy, jež vlastní uvedenou kompenzační pomůcku. MŠMT doporučuje, aby k podpisu bylo připojeno i označení místa podpisu (v ŠPZ nebo ve střední škole), aby nedošlo k pochybnostem, kde byl informovaný souhlas udělen.

 

Projekt Devítky na OA

IMG_1768IMG_1778IMG_1776 (00000002)

V polovině března si v rámci projektu Devítky žáci OA připomněli hned dvě výročí: 12. 3. vstup ČR do NATO a 15. 3. vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Zatímco u prvního výročí si žáci připomínali hlavně fakta (v hodinách cizích jazyků si zopakovali členské státy, základní údaje o organizaci, v právu pak řešili problematiku přístupových jednání, dokumenty, výhody, závazky, argumenty odpůrců i mise), při druhém výročí šlo spíš o prožitek obyvatele okupované země (žáci studující němčinu pomáhali ostatním vyplňovat protektorátní dokumenty – vysvědčení, průkaz totožnosti). Obě tato výročí spojilo téma hrdinství – čeští vojáci v NATO a čeští vojáci, kteří provedli atentát na Heydricha.

Mgr. I. Štrychová